Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo–pardavimo kvepavimoklubas.lt internete taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu pardavimu internetinėje svetainėje kvepavimoklubas.lt susijusios nuostatos.

1.2. www.kvepavimoklubas.lt interneto tinklapyje esanti internetinė erdvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs prie kvepavimoklubas.lt sistemos, gali neribotai naudotis Dalios Beatos Kasmauskaitės praktinių video seminarų įrašais.

1.3. Pardavėjas – MB Kvėpavimo klubas

Įmonės kodas: 306734947

Adresas: Raudondvario pl. 288A, LT-47146 Kaunas.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs paslaugų kvepavimoklubas.lt tinklapyje.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per kvepavimoklubas.lt sistemą, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Naudotis kvepavimoklubas.lt paslaugomis, turi teisę prisiregistravę prie kvepavimoklubas.lt sistemos klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

2.3. Pirkėjui nesuteikiama teisė užsisakyti paslaugas svetainėje kvepavimoklubas.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti paslaugų svetainėje kvepavimoklubas.lt. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas užsisakė paslaugas, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas kvepavimoklubas.lt svetainėje, šių Taisyklių ir kvepavimoklubas.lt nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas kvepavimoklubas.lt svetainėje, privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis kvepavimoklubas.lt svetaine.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis kvepavimoklubas.lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų kvepavimoklubas.lt svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kvepavimoklubas.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis kvepavimoklubas.lt teikiamomis paslaugomis (registruotis kvepavimoklubas.lt sistemoje, apmokėti paslaugas, gauti priėjimą neribotai naudotis Dalios Beatos Kasmauskaitės praktinių video seminarų įrašais).

6. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti paslaugas kvepavimoklubas.lt svetainėje užsiregistravęs kvepavimoklubas.lt sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas Taisykles.

6.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, paspaudžia aktyvią nuorodą „Užsakyti”, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis bei atsiskaitymo už paslaugas būdą arba apmokėjęs už paslaugas vienu iš nurodytų būdų, paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti“, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis paspaudžia aktyvią nuorodą „Tęsti”.

6.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma kvepavimoklubas.lt duomenų bazėje.

6.4. Prisiregistravus prie kvepavimoklubas.lt sistemos ir atsiskaičius už paslaugas vienu iš pasirinktų būdų, pirkėjas yra prijungiamas prie sistemos ir gali naudotis kvepavimoklubas.lt teikiamomis paslaugomis.

7. PASLAUGŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. kvepavimoklubas.lt parduodamos paslaugos nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Vieno mėnesio narystė kvepavimoklubas.lt sistemoje kainuoja 35 Eur. Paslaugų kainos kvepavimoklubas.lt nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

7.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už paslaugas vienu iš šių būdų:

7.2.1. Banko pavedimu į nurodytą Kvėpavimo klubo sąskaitą banke.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Pinigų grąžinimas už paslaugas šiose taisyklėse nėra numatytas.

9 PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.